Editorial Board Members

15-04-2022

1.Dr. Ankur Rastogi, Jammu

dr_ankur76@rediffmail.com  Ph:9419149431

2.Dr. B.N.Suresh, Bangalore

sureshann658@gmail.com

 B.C. Mondal, Pantnagar

mondal_bc@yahoo.co  Ph:9411344356

4.Dr D Nagalakshmi

dnlakshmi@rediffmail.com dnlakshmi@gmail.com  Ph:9849866022

5.Dr. K Barman, Guwahati

barman74@rediffmail.com  Ph:9435304536

6.Dr. K. Ally, Mannuthy

ally@kvasu.ac.in  Ph:9447476508

7.Dr. P.R. Pandya, Anand

prp_anand@yahoo.co.in

8.Dr. P. Vasanth Kumar, Namakkal

vasanthakumar.p@tanuvas.ac.in  Ph:9443940903

9.Dr. Raman Malik, Karnal

ndriraman@gmail.com  Ph:9896505700

10.Dr. R.K. Dhuria, Bikaner

dhuriark12@gmail.com  Ph:9079635136

11.Dr. Sajjan Sihag, Hisar

sihagsajjan54@gmail.com  Ph:9416355474

12.Dr. Sheela Choudhary, Jaipur

sheelvet@yahoo.com  Ph:9829933108

13.Dr. Srobana Sarkar, Avikanagar

sarkarsrobana@gmail.com  Ph:9896494653

14.Dr. S. S. Giri, Bhubneshwar

ssgiri1965@gmail.com  Ph:7008128939

15.Dr. T.M. Prabhu, Bangaluru

prabhutmann@gmail.com  Ph:9449252468

16.Dr. V.K. Singh, Faizabad

vksinghnduat@gmail.com  Ph:9452943719

17.Dr. Vikas Phulia, Mohali

vikas.phulia@gmail.com  Ph:9876419632

18.Dr. S.K. Mahanta, Jhansi

mahantask@rediffmail.com  Ph:9451265901