(1)
VENKATESAN, P.; SIVARAMANE, N.; SONTAKKI, B. S.; BURMAN, R. R.; SRINIVASA RAO, C. H.; CHAHAL, V. P.; SINGH, A. K.; SETHURAMAN, P.; SHARMA, J. P.; PADARIA, R. N.; CHAKRAVORTY, S.; SHARMA, N.; PATEL, N.; CHOUDHARY, H.; MONDAL, G.; SINGH, R.; KALYANI, B.; SHARMA, S.; KUMAR, R. Predicting Adoption of Agricultural Technologies in Indo-Gangetic Region. Indian J Agri Sci 2022, 92 (6), 769-774. https://doi.org/10.56093/ijas.v92i6.119140.