(1)
DALAMU, D.; KAUR, R. P.; KUMAR, V.; KUMAR, R.; BHARDWAJ, V.; CHAUDHARY, B. Creation and Validation of Core Subset of Potato (Solanum Tuberosum) Germplasm. Indian J Agri Sci 2022, 92 (2), 164-168. https://doi.org/10.56093/ijas.v92i2.122129.