(1)
NAYAK, H.; KUSHWAHA, A. .; SRIVASTAVA, S. .; KUSHWAHA, K. P. S. .; CHANDRA BEHERA, P.; BALA, P.; SHAHI, N. C. .; KUMAR, A. Economically Viable Mushroom (Pleurotus Djamor) Farming for Nutritional Security in Uttarakhand. Indian J Agri Sci 2022, 92 (5), 577-581. https://doi.org/10.56093/ijas.v92i5.124628.