(1)
M, M. B.; S, R.; S, M. G.; T, R. A.; D, D.; M, M. P. Effect of Pre-Sowing Treatments on Germination, Growth and Vigour Attributes of White Sapote (Casimiroa Edulis). Indian J Agri Sci 2023, 93 (6), 664–667. https://doi.org/10.56093/ijas.v93i6.136517.