(1)
KUSHWAH, A.; SHARMA, P. K.; MANI, I.; KUSHWAHA, H. L.; SAHOO, R. N.; SARKAR, S. K.; SHARMA, B. B.; CARPENTER, G.; SINGH, N.; YADAV, R.; NAG, R. H. Parameter Optimization for Selective Harvesting in Cauliflower (Brassica Oleracea) Using Response Surface Methodology. Indian J Agri Sci 2023, 93 (8), 912–918. https://doi.org/10.56093/ijas.v93i8.136898.