1.
DALAMU D, KAUR RP, KUMAR V, KUMAR R, BHARDWAJ V, CHAUDHARY B. Creation and validation of core subset of potato (Solanum tuberosum) germplasm. Indian J Agri Sci. 2022;92(2):164-168. doi:10.56093/ijas.v92i2.122129