VENKATESAN, P., SIVARAMANE, N., SONTAKKI, B. S., BURMAN, R. R., SRINIVASA RAO, C. H., CHAHAL, V. P., SINGH, A. K., SETHURAMAN, P., SHARMA, J. P., PADARIA, R. N., CHAKRAVORTY, S., SHARMA, N., PATEL, N., CHOUDHARY, H., MONDAL, G., SINGH, R., KALYANI, B., SHARMA, S., & KUMAR, R. (2022). Predicting adoption of agricultural technologies in Indo-Gangetic Region. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 92(6), 769-774. https://doi.org/10.56093/ijas.v92i6.119140