KUSHWAH, A., SHARMA, P. K., MANI, I., KUSHWAHA, H. L., SAHOO, R. N., SARKAR, S. K., SHARMA, B. B., CARPENTER, G., SINGH, N., YADAV, R., & NAG, R. H. (2023). Parameter optimization for selective harvesting in cauliflower (Brassica oleracea) using response surface methodology. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 93(8), 912–918. https://doi.org/10.56093/ijas.v93i8.136898