[1]
D. DALAMU, R. P. KAUR, V. KUMAR, R. KUMAR, V. BHARDWAJ, and B. CHAUDHARY, “Creation and validation of core subset of potato (Solanum tuberosum) germplasm”, Indian J Agri Sci, vol. 92, no. 2, pp. 164–168, Mar. 2022, doi: 10.56093/ijas.v92i2.122129.