MA, TENG-HE, MENG-XIAO LI, BEI-BEI ZHANG, XUE-NAN LI, JIA-RONG WEI, HONG-NA WANG, BIN WANG, and YU-XIANG SHI. 2022. “Expression Spectrum of New CircFBN1 in Various Tissues and Follicles of Taihang Chicken”. The Indian Journal of Animal Sciences 92 (11): 1289–1291. https://doi.org/10.56093/ijans.v92i11.127498.