(1)
Bhagya Vijayan; Manjeet Singh Nain; Rashmi Singh, N. V. Kumbhare, Ravi K. N. Socio-Economic Transformation through RKVY-RAFTAAR in Uttar Pradesh and Karnataka. Indian J Ext Edu 2022, 58, 108-112.