(1)
N. Ashoka; M. Harshavardhan, Shivanand Hongal, Shankar Meti, R. Raju, Ganeshgouda I. Patil, N. Shashidhara. Farmers’ Acuity on Climate Change in the Central Dry Zone of Karnataka. Indian J Ext Edu 2022, 58, 136-141.