(1)
Shakir Ahmad Mir; Shekhar Nath Ojha; Pachampalayam Shanmugam Ananthan, Neha Wajahat Qureshi, Shivaji Dadabhau Argade, Shahid Gul , Velumani Thangavel. Assessment of Fisheries and Management- Insights from Dal Lake, Kashmir. Indian J Ext Edu 2022, 58, 60-65.