U.S. Gautam, D.K. Paliwal, S.R.K. Singh, H.S. Kushwaha. ā€œPā€. Indian Journal of Extension Education 47, no. 3&4 (October 13, 2022): 93ā€“95. Accessed September 22, 2023. https://epubs.icar.org.in/index.php/IJEE/article/view/129031.