(1)
Devi, K. Genetic Diversity of Ambri Apple Variants of Jammu Region in India – Koushalya Devi, Kiran Kour, Parshant Bakshi, B.C Sharma, Manmohan Sharma and B. K. Sinha. IJH 2021, 78.