[1]
K. Devi, “Genetic diversity of Ambri apple variants of Jammu region in India – Koushalya Devi, Kiran Kour, Parshant Bakshi, B.C Sharma, Manmohan Sharma and B. K. Sinha”, IJH, vol. 78, no. 4, Dec. 2021.