1.
K M SRINIVAS REDDY, Y G SHADAKSHARI, S D NEHRU, K KARUNA, M S UMA. Foraging pattern of major pollinator fauna of sunflower: Foraging pattern of major pollinator fauna of sunflower. J. Oilseeds. Res. 2020;37(Specialissue). doi:10.56739/jor.v37iSpecialissue.141089