(1)
A. SAMBAIAH; L. PRASANTHI; CH MADHURI; K. PURNA CHANDRA RAO; N. KAMAKSHI; N.VENKATA LAKSHMI; K. GURAVA REDDY. PERFORMANCE EVALUATION OF HEXACOPTER UAV (ANGRAU- PUSHPAK) SPRAYING FOR MANAGEMENT OF CHILLI THRIPS (Thrips Parvispinus). J. Res. ANGRAU 2023, 51 (3), 65-78. https://doi.org/10.58537/jorangrau.2023.51.3.08.