Vol 68, No 3 (2015)

Indian Phytopathology

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

A.P. CHAKRABORTY, B.N. CHAKRABORTY and U. CHAKRABORTY*
G. PRAKASH*, R.T.P. PANDIAN, H. RAJASHEKARA, PRATIBHA SHARMA and U.D. SINGH
A.D. GAWANDE*, S. GANGOPADHYAY, P.N. RAKHONDE and S.S. MANE
C.S. CHETHANA, P. CHOWDAPPA* and K.V. PAVANI
UTPAL DEY*, D.N. DHUTRAJ, H.N. KAMBLE, A.P. SURYAWANSHI and ANUP DAS
NARENDER K. BHARAT* and JITENDER SHARMA
RAMAKANT GHARATE, NARENDRA SINGH*, M.N. MAHESHWARI, R.N. PATEL and S.M. CHAUDHARI
ANIL KUMAR* and J.N. SHARMA
SHWETA SHARMA*, I.M. SHARMA and MOHINDER KAUR
HEMANT N. PRAJAPATI* and RAVINDRANATH K. PATIL
VIBHA PANDEY*
RENU THAKUR, POOJA KAPOOR*, PREM NATH SHARMA and BRIJ MOHAN SHARMA
MOHAMMAD ANSAR*, MOHD. AKRAM, R.B. SINGH and V.S. PUNDHIR
SHRUTI GODARA, N. SAINI, S.M. PAUL KHURANA and KAJAL KUMAR BISWAS*
SUMIT BHOSE, PRAGATI MISRA, PRAMOD W. RAMTEKE and DILIP GHOSH*

Short Communications

A.N. MISHRA*, V.G. DUBEY, K. KAUSHAL and S.V. SAI PRASAD
MEHI LAL*, SAURABH YADAV, SUBHASH CHAND, S.K. KAUSHIK, B.P. SINGH and SANJEEV SHARMA
S.K. SINGH and RAHUL KUMAR*
SURENDRA SINGH*, AMIT TRIVEDI, KUSUM MATHUR and RAJKUMARI PADAMINI
JAGDISH NEMADE, A.K. JAIN* and ASHISH KUMAR
KAVITA SHUKLA, MADHUPRIYA, P.P. UPADHYAYA and GOVIND P. RAO*
RITESH MISHRA, RAKESH KUMAR VERMA and RAJARSHI KUMAR GAUR*
A.K. RATANKUMAR SINGH*, S.K. DUTTA, S.B. SINGH and L. SANAJAOBA SINGH