Editorial Board

Chief Executive Editor

 
Dr. Pawan Kumar
College of Veterinary Sciences
L.L.R.U.V.A.S., Hisar (Haryana)

editorijva@gmail.com

 

Associate Editors

DR. R. S. SETHI
College of Veterinary Sciences
G.A.D.V.A.S.U., Ludhiana (Punjab)

  DR. PARVEEN GAHLOT 
College of Veterinary Sciences
L.L.R.U.V.A.S., Hisar (Haryana) 

 

Members

Dr. Massarat Khan (Srinagar)   Dr. Gajen Baishya (Guwahati)
Dr. M. M. Farooqui (Mathura)   Dr. U. K. Mishra (Bhubaneswar)
Dr. P. V. S. Kishore (Gannavaram)   Dr. Pankaj Thanvi (Udaipur)
Dr. Opinder Singh (Ludhiana)   Dr. S. K. Bharti (Patna)