Editorial Team

Chairman

Dr P Kumar

Chief Editor

Dr Pratap S Birthal

Advisory Board

Dr Ramesh Chand, Dr S S Acharya, Dr P G Chengappa, Dr Madhur Gautam, Dr M Krishnan, Dr Ashok K Mishra, Dr Mruthyunjaya, Dr P Parthasarathy Rao, Dr Karl M Rich, Dr Devesh Roy, Dr Naveen P Singh, Dr Shalander Kumar

 

Associate Editors

Dr P Shinoj , Dr K R Ashok, Dr S N Mishra, Dr Seema Bathla, Dr Raka Saxena, Dr R Sendhil, Dr Shivendra Kumar Srivastava, Dr Sachin Kumar Sharma, Dr Davide Viaggi, Dr Jeevika Weerahewa