Editorial Board

Editorial Board (2023-2024)

Editor-in-Chief

Dr Satish Kumar, Senior Scientist, ICAR-IIWBR, Karnal

Associate Editors

Dr RS Chhokar, Karnal (rs_chhokar@yahoo.co.in)

Dr Rajender Singh, Karnal (rajenderkhokhar@yahoo.com)

Dr Satinder Kaur, Ludhiana (satinder.biotech@pau.edu)

Dr V P Sahi, Prayagraj (vpsahi@shiats.edu.in)

Dr Sneh Narwal, New Delhi (snehdagar@yahoo.co.in)

Dr V K Vikas, Wellington (vkvikaswtn@gmail.com)

Dr Mukesh Kumar, Pusa (mukesh.agro@gmail.com)

Dr C N Mishra, Karnal (mishracn1980@gmail.com)

Dr PL Kashyap, Karnal (plkashyap@gmail.com)

Dr Pramod Prasad, Shimla (pramoddewli@gmail.com)

Dr Sendhil R, Puduchery (r.sendhil@gmail.com)

Dr Vikas Gupta, Karnal (vikasdwr@gmail.com)

Dr Deepak Baranwal, Sabour (dkbbhu@gmail.com)

Editorial Board

Dr J M Patel, Vijapur (dr.jmpatel.63@gmail.com)

Dr S Udupa, Morocco (S.UDUPA@cgiar.org)

Dr Sunish Sehgal, USA (sunish.Sehgal@sdstate.edu)

Dr Leonardo A Crespo Herrera, Mexico

Dr Reyazul Mir, Srinagar (imrouf2006@gmail.com)

Dr Puja Srivastava, Ludhiana (pujasri1@gmail.com)

Dr Santosh Kumar, Canada (santosh_kumar@umanitoba.ca)

Dr Prashantha Babu H, New Delhi (prashanthbabuh@gmail.com)

Dr Sunita Mahapatra, Kalyani (sunita.mahapatra071@gmail.com)

Dr Divya Phoghat, Hisar (divyaphougat786@gmail.com)

Dr Yashavantha K, Pune (yashavanthak@aripune.org)

Dr Prem Bahadur Madar, Nepal (premmagar12@gmail.com)

Dr Neha Sharma, Bajaura (neha.sh914@gmail.com)

Dr Vanita Pandey, Karnal (pandey.vanita@gmail.com)

Dr Hadi Pirasteh-Anosheh, Iran (h.pirasteh.a@gmail.com)

Dr Uday Reddy, Dharwad (udaireddy7095@gmail.com)

Consulting Editors

Dr AK Joshi, CIMMYT, India (a.k.joshi@cgiar.org)

Dr Jag Shoran, India (jagshoran@krishidhanseeds.com)

Dr Pawan Singh, Mexico (pk.singh@cgiar.org)

Dr Urmil Bansal, Australia (urmil.bansal@sydney.edu.au)

Dr Mathew Reynolds, Mexico (m.reynolds@cgiar.org)

Dr Richard Trethowan, Australia (richard.trethowan@sydney.edu.au)

Dr Sridhar Bhavani, Mexico (S.Bhavani@cgiar.org)

Dr G V Subbarao, Japan (subbarao@jircas.affrc.go.jp)

Dr N S Bains, India (nsbains@rediffmail.com)

Dr R M Sundaram, India (rms_28@rediffmail.com)